Mitjans de comunicació

L'emergència dels nous mitjans de comunicació, Internet, Iphones i altres, ha transformat la percepció que les persones tenen del món que els envolta.

La vinguda de mitjans de comunicació tals que la televisió, a la qual es té d'afegir Internet, ha fós les fronteres que mantenien des del época "del Renaixement" els habitants d'aquest món en universos separats.

Per la sardana, seria absolutament necessari incloure els mitjans de comunicació en debats sobre la importància de la cultura Catalana.
Els periodistes i especialistes dels mitjans de comunicació haurien d'atreure l'atenció dels homes polítics sobre les qüestions de la pèrdua progressiva de la nostra cultura catalana i principalment del nostre ball nacional.

Per els mitjans en nostra pàgina, tenim :